Prawo podatkowe oraz celne:
 • udział w postępowaniach podatkowych
 • reprezentacja w postępowaniach sądowo-administracyjnych
 • reprezentacja w postępowaniach karno-skarbowych
 • pomoc w uzyskaniu wiążących informacji taryfowych (WIT)
 • specjalizacja w zakresie podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów osobowych (CN 8703)
Ochrona dóbr osobistych:
 • doradztwo, sporządzanie lub opiniowanie umów w zakresie wykorzystania wizerunku i jego komercjalizacji;
 • doradztwo w zakresie naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia, czci, prywatności, wizerunku, tajemnicy korespondencji, renomy oraz zastępstwo procesowe;
Prawo własności przemysłowej:
 • ocena zdolności rejestracyjnej oraz sporządzanie wniosków o rejestrację w Urzędzie Patentowym;
 • opracowywanie projektów umów i doradztwo w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej oraz pomoc prawną w negocjowaniu umów;
 • sporządzanie opinii w zakresie naruszeń praw własności przemysłowej;
Prawo konkurencji:
 • doradztwo oraz dochodzenie roszczeń w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji;
 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie naruszeń ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • tworzeni procedur ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy;
 • doradztwo prawne oraz opracowywanie umów dotyczących udostępniania know-how;
Prawa autorskie i pokrewne:
 • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów związanych z obrotem prawami autorskimi i pokrewnymi;
 • doradztwo w zakresie naruszeń praw autorskich i pokrewnych;
 • zagadnienia dotyczące korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego;
 • reprezentowanie twórców i artystów w negocjowaniu umów z producentami i wydawcami;
 • kompleksową pomoc prawną związaną z produkcją audiowizualną (w tym w nabywaniu praw) a także ochroną praw producenta oraz współtwórców utworu audiowizualnego;
 • zagadnienia prawne związane z tworzeniem i realizacją projektów architektonicznych;
 • doradztwo i sporządzanie lub opiniowanie umów w zakresie budowy stron internetowych, tworzenia treści stron internetowych, ich administracji i zarządzania oraz sporządzania regulaminów serwisów internetowych;
 • zagadnie prawne związane z programami komputerowymi, w szczególności obsługa wdrożeń systemów informatycznych;
 • prawo Internetu, dokonywanie oceny naruszeń praw w Internecie, reprezentację w postępowaniach cywilnych i karnych;
Prawo mediów:
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów barterowych;
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów o patronaty medialne;
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów sponsoringu;
 • doradztwo prawne w sprawach wynikających z realizacji obowiązków z ustawy o radiofonii i telewizji;
 • obsługa prawna organizacji radiowych i telewizyjnych, operatorów kablowych;
 • doradztwo prawne w zakresie nowych technicznych sposobów dystrybucji treści (Internet, telefonia mobilna);
 • obsługę produkcji audiowizualnych, pomoc prawną w pozyskiwaniu licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej;
 • sporządzanie regulaminów konkursów oraz innych programów radiowych i telewizyjnych, a także sprawowanie opieki prawnej nad prawidłowością ich przebiegu;
Inwestycje budowlane:
 • świadczenie obsługi prawnej przedsiębiorców realizujących inwestycje budowlane w Polsce;
 • przygotowywanie projektów umów, w tym kontraktów międzynarodowych;
 • prowadzenie i negocjacje biznesowe oraz sporządzanie opinii prawnych;
Prawo gospodarcze:
 • doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • przygotowywanie i opiniowanie kontraktów handlowych, umów o współpracy gospodarczej, umów dystrybucyjnych;
 • opracowywanie umowy związane z nabywaniem nieruchomości i procesami inwestycyjnymi;
Prawo pracy:
 • opracowywania umów o pracę, w tym tworzenia klauzul autorskoprawnych do umów o pracę;
 • przygotowywania umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu oraz umów o zachowaniu poufności (NDA);
 • opracowywania kontraktów menedżerskich;
 • tworzenie oraz modyfikacja regulaminów pracy, wynagradzania;
 • opracowywanie dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy;
 • pomoc prawna w sprawach związanych z naruszeniem przez pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa;
Prawo spółek handlowych:
 • kompleksowe doradztwo prawne przy tworzeniu oraz przekształcaniu spółek handlowych oraz spółek cywilnych;
 • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowywanie umów nabycia udziałów lub akcji;
 • uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek kapitałowych oraz prowadzenie obsługi prawnej Biura Zarządu, w tym opracowywanie dokumentów związanych z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • tworzenie oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce oraz spółek przez zagranicznych inwestorów;